TERMENI SI CONDITII DE PARTICIPARE LA EVENIMENTUL „Atelier creatie – Reciclam si Reutilizam Artistid’ ORGANIZAT la ATRIUM MALL in data de 8 octombrie 2023

Art.1 ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL EVENIMENTULUI

Art. 1.1 Prezentul Eveniment „Atelier creatie – Reciclam si Reutilizom Artistid’ („Eveniment”) este organizat de subscrisa ATRIUM MALL S.R.L., cu sediul in Bucureşti, Sectorul 2, Str. Barbu Văcărescu, nr. 201, etaj 11, înregistrată la RegistrulComerțului cu nr. 40/10739/2022, cod de înregistrare fiscală/cod unic de înregistrare RO 19488213, reprezentată de dl loan Daniel Vancia în calitate de Împuternicit, denumită în cele ce urmeaza „Organizator”.

Art. 1.2 Termenii si conditiile generale, tehnice si de participare ( in continuare, in mod colectiv,

„Regulament” ) se aplica tuturor categoriilor de participanti (artisti, vizitatori, public larg) ce participa la Eveniment ( in mod colectiv, „Participanti” ). Participanții la Eveniment sunt obligați sa respecte termenii si condițiile prezentului Regulament. Regulamentul se completeaza cu conditiile specifice de participare stabilite prin contractele de prestari servicii cu furnizorii enumerati in Anexa 1, in masura in care acestea nu contravin altor clauze agreate de parti, in privinta acestor furnizori.

Art. 1.3 Regulamentul Evenimentului este disponibil in mod gratuit oricărei persoane interesate, oricând pe perioada Evenimentului, prin afișarea acestuia pe site-ul www.atriummaIl.ro si la sediul Centrului Comercial Atrium Mall. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul, completarea si/sau modificarea urmând a fi adusa la cunoştința publicului in modalitáțile anterior prevazute.

Art. 1.4 Potrivit liberei decïzii a Organizatorului, Evenimentul poate fi mediatizat in scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare cu rol informativ.

 

Art.2 TIPUL DE EVENIMENT, PERIOADA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE

Art. 2.1 Evenimentul “ Atelier creatie Reciclam si Reutilizam Artistid’, se desfășoară pe 8 octombrie, între orele 15:00-19:00, in zona food court, la etajul 2 al centrului comercial Atrium Mall, situat în Calea Aurel Vlaicu, nr. 10-12, Arad („Centrul Comercial”). La eveniment vor participa copii in calitate de participanti, insotiti de parinti.

Prin organizarea Evenimentului in cadrul Centrului Comercial, Organizatorul doreste sa suplimenteze traficul de clienti din Centrul Comercial si sa isi promoveze imaginea și brandul, in scopul sprijinirii activitatii economice a Centrului Comercial.

Art. 2.2 Evenimentul va avea 1 singura reprezentatie, in data de 8 octombrie 2023, interval orar de desfasurare 15:00 – 19:00, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. În situația in care Organizatorul decide sa prelungească Durata Evenimentului, acest fapt va fi adus la cunoştință publica in modalitățile prevàzute la art. 1 alin. 3.

 

Art. 3 ACCESUL LA EVENIMENT

Art. 3.1 Accesul in cadrul Evenimentului se realizeaza prin punctele de acces in centrul comercial, semnalizate in acest sens, iar participarea este gratuita pentru spectatori/participanti si insotitorii acestora.

Art. 3.2 Accesul va fi permis numai in limita locurilor disponibile. In masura in care se vor ocupa toate locurile disponibile, Organizatorul va interzice intrarea altor participanti.

 

Art. 4 PAZA IN CENTRUL COMERCIAL

Art. 4.1 Centrul Comercial beneficiaza de servicii de paza, astfel incat Organizatorul asigura paza generala a spatiilor Centrului Comercial Atrium Mall in cadrul programului zilnic. Toti Participantii accepta sa participe la Eveniment pe propria raspundere, avand cunostinta de faptul ca serviciile de paza nu pot fi asigurate in mod special pentru spatiul in care se desfasoara Evenimentul, pe durata de desfasurare a acestuia. Prin urmare, Organizatorul nu este responsabil de niciun prejudiciu cauzat bunurilor sau echipamentelor Participantilor sau produselor expuse/aduse/lasate in spatiul in care se desfasoara Evenimentul (inclusiv in ceea ce priveste recuzita echipei agentiei (furnizorului)).

Art. 4.2 In cazul furtului sau a distrugerii/deteriorarii vreunui bun apartinand oricaruia dintre Participanti, Participantul respectiv va efectua demersurile necesare pentru a anunta autoritatile competente, Organizatorul neavand nicio obligatie in acest sens si neavand nicio responsabilitate de a despagubi ori de a suporta in orice alt mod pierderea suferita de respectivul Participant.

 

Art. 5 SANATATE SI SECURITATE. SITUATII DE URGENTA

Art. 5.1 Fiecare furnizor va fi pe deplin raspunzator in ceea ce priveste toate aspectele privind angajarea, instruirea, inclusiv in ceea ce priveste aspectele de protectie si securitate impotriva incendiilor, supervizarea, compensarea, beneficiile, plata impozitelor si a contributiilor sociale, promovarea și concedierea angajatilor, pe durata Evenimentelor, daca este cazul. Pentru evitarea oricaror dubii, se clarifica faptul ca fiecare furnizor va detine in exclusivitate autoritatea, controlul asupra, precum si raspunderea cu privire la oricare asemenea persoane.

In acest sens, fiecare furnizor garanteaza ca personalul propriu desemnat pentru executarea serviciilor (potrivit contractului incheiat cu Organizatorul) este instruit pe linie de protectia, securitatea, siguranta si sanatatea muncii si este asigurat pentru accidente de munca, in conformitate cu legea aplicabila. In cazul in care pe parcursul derularii contractului intervin incidente sau accidente de munca privind personalul furnizorului respectiv, acesta va raspunde direct in calitate de angajator, Organizatorul fiind exonerat de orice raspundere sau responsabilitati cu privire la personalul furnizorului respectiv.

Art. 5.2 Fiecare furnizor confirma indeplinirea urmatoarelor obligatii in vederea participarii la Evenimente:

 1. Sa numeasca o persoana responsabila privind securitatea si sanatatea in munca si sa comunice numele acesteia Organizatorului; responsabilul SSM va efectua instruirea angajaților în ceea ce priveşte securitatea și sănătatea în muncă;
 2. Sa se asigure ca personalul sau este calificat si instruit;
 3. Sa asigure toate conditiile de munca pentru evitarea accidentelor si imbolnavirilor profesionale pentru personalul propriu; orice accident de munca in care este implicat personalul furnizorului va fi comunicat imediat Organizatorului si organelor abilitate prin lege;
 4. Sa efectueze instruirea periodica pe probleme de securitate si sanatate in munca.

Art. 5.3 Fiecare furnizor are urmatoarele obligatii principale privind Situatiile de urgenta:

 1. Sa cunoasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor aplicabile in Centrul comercial;
 2. Sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care Ie organizeaza sau Ie desfasoara si sa obtina autorizatiile necesare;
 3. Sa nu efectueze modificari neautorizate la standurile furnizate de Organizator;
 4. Sa comunice, imediat dupa constatare, orice incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de aceasta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva
 5. Sa obtina permise de lucru cu foc deschis de la organele competente in conditiile legii, daca este cazul;
 6. Sa respecte legislatia privind depozitarea produselor si substantelor cu risc de incendiu/explozie;
 7. Orice daune provocate de incendii cad in sarcina exclusiva a celui ce le-a provocat.

 

Art. 5.4. Toti Participantii sunt obligati sa respecte regulile privind protectia contra incendiilor si panicii in unitatile/locurile accesibile publicului (PSI/ISU) si in general sa adopte toate masurile de protectie necesare sanitare, de securitate, de disciplina a muncii si in general a legislatiei in vigoare, inclusiv prevederile Regulamentului lntern al Centrului Comercial.

Art. 5.5. Toti Participantii sunt obligati sa actioneze pentru prevenirea producerii de incendii sau alte evenimente, sa anunte de indată Organizatorul si organele competente asupra iminentei sau producerii unor astfel de evenimente, si sa respecte legislatia de prevenire a incendiilor si legislatia de prevenire a accidentelor de lucru.

Art. S.6. Toti Participantii sunt obligati sa respecte traficul mentionat in scenariul de incendiu al Organizatorului si sa suporte orice sanctiune in caz de neconformitate cu acesta.

Art. 5.7. Toti Participantii sunt obligati sa nu desfasoare niciun fel de actiuni care sa puna in pericol viata sau integritatea corporala a publicului si a clientilor din Centrul comercial si isi asuma intreaga responsabilitate pentru eventualele accidente sau orice prejudicii ce vor rezulta in urma actiunilor lor.

Art. 5.8. Fiecare furnizor se obliga sa-si asume si sa suporte intreaga raspundere pentru eventualele daune/accidente cauzate proprietatii sau persoanelor ca urmare a desfasurarii Evenimentului pe care il sustine, Organizatorul fiind pe deplin exonerat de orice raspundere cu privire la orice fel de prejudicii / daune care s-ar putea produce pe parcursul desfasurarii Evenimentului respectiv.

Art. 5.9. Fumatul in cadrul Evenimentului este strict interzis, fiind posibil numai in zonele exterioare special amenajate. Se interzice introducerea substantelor explozive in cadrul Evenimentului. Aceeasi regula se aplica si in cazul munitiei.

 

Art.6 DESFASURAREA EVENIMENTULUI

6.1 In data de 8 octombrie 2023, in intervalul orar 15:00— 19:00 va avea loc evenimentul “Atelier creorie

/tecic/om si Reutilieam Artistic”, sustinut de echipa agentiei / furnizorilor enumerati in Anexa 1.

6.2 Agentia va aduce personalul si recuzita necesara (materialele, etc.), iar Organizatorul va amenaja spatiul pentru atelier. Numarul de scaune si locuri pentru participanti va fi stabilit in conformitate cu legislatia in

 

Art. 7 CONDITII DE PARTICIPARE LA EVENIMENT

7.1 La Evenimente pot participa copii numai dacă aceștia sunt insotiti de un adult. Organizatorul nu asigură supravegherea copiilor, aceasta fiind obligația fiecărui reprezentant legal al minorilor participanți în cadrul

7.2 Inscrierile se vor face in ziua atelierului direct la fata locului, in ordinea

 

Art. 8 DISPOZITII FINALE

8.1 Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide sistarea Evenimentului oricand inainte/sau in cursul desfasurarii acestuia. In aceasta situatie, Organizatorul nu are nicio obligație către participanți cu privire la returnarea vreunei sume bănești sau plata vreunei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea. Încetarea înainte de termen a Evenimentului urmează a fi adusa la cunoștință publica in modalitățile prevăzute la 1 alin. 3.

8.2 Sesizari:

 1. Cererea scrisa, expresa si motivata, a participanților la Eveniment, in vederea sesizării Organizatorului cu privire la orice nereguli constatate in desfășurarea Evenimentului sau orice nerespectări ale Regulamentului, poate fi depusa oricând la Biroul de Administrație din cadrul Centrului Comercial pe Durata Evenimentului, însă nu mai târziu de ora 12:00 a primei zile lucratoare dupa Evenimentul respectiv . Orice sesizare depusa după trecerea termenului de mai sus nu va mai fi luata in considerare. In cuprinsul sesizării, participanții vor completa si datele de contact (i.e. adresa / email) unde răspunsul la sesizare trebuie expediat.
 1. Soluționarea sesizărilor se va efectua in termen de maximum 30 de zile de la depunerea Răspunsul la sesizare va fi comunicat de către Organizator, participantului, prin posta sau email, la adresa indicata in sesizarea depusa.

8.3 Participanții la Eveniment acceptă să se conformeze întocmai acestui Regulament.

8.4 Eventualele litigii apărute intre Organizator, pe de o parte, si oricare dintre Participanți, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de către instanța competenta de la sediul Legea aplicabila este legea romana.

ATRIUM MALL SRL

Prin Ioan Daniel Vancia

22.09.2023

 

ANEXA 1 – FURNIZORI SERVICII EVENIMENTE PENTRU COPII

 • Evenimentul „Atelier creatie Reciclam si Reutilizam Artistic”este sustinut de SMILEY FACE PLAY

GROUND S.R.L.

 

SMILEY FACE PLAY GROUND S.R.L., cu sediul in Arad, strada Aleea Neptun, nr. 8, Bl. Y1, Ap.9, judetul Arad, CUI 406220109, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2/357/2019, avand contul bancar nr. RO07BTRLRONCRT0486736801, reprezentata prin Ghibea Monica-Laura, in calitate de Administrator, denumit in cele ce urmeaza “Prestator”.